Hållbarhet

Jokkmokk Iron och Sverige som gruvnation kan visa hur modern gruvbrytning fungerar

By mars 15, 2023mars 21st, 2023No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Både Sveriges och Europas ambition är att producera ”grönt stål” och för att göra det behövs råvaror av hög kvalitet. Här kommer Jokkmokk Iron in som en viktig spelare, som med innovation och teknisk utveckling kan bidra till den gröna omställningen och göra Sverige till föregångsland inom den moderna gruvindustrin. ”Genom en gruva i Kallak kan vi bidra till den gröna omställningen och samtidigt utveckla Jokkmokk som region med nya 700 jobb”, säger Ulla Sandborgh, vd för Jokkmokk Iron. 

I 30 år har svenska Jokkmokk Iron haft ambitionen att utvinna järnmalm i världens bästa dagbrott i Kallak/Gállok. Verksamheten drivs med stor hänsyn och respekt för miljö, natur, kultur och rennäring.
– Vi vill vara en trovärdig partner som tillsammans med lokalbefolkningen skapar ett attraktivt och intressant Jokkmokk för dem som bor och besöker platsen. Vid avslutad brytning är målsättningen att tillsammans med forskare, miljöexperter, rennäring och lokalbefolkningen återskapa marker med biologisk mångfald och höga naturvärden, som åter kan användas för renbete, berättar vd Ulla Sandborgh. 

I mars 2022 beviljades Jokkmokk Iron av regeringen exploateringskoncession för Kallak norra. I koncessionen finns tolv direktiv från regeringen som företaget aktivt följer när de nu går vidare med hydrogeologiska undersökningar, buller- och vattenmätningar, inventeringar av djur- och växtarter, samråd med berörda samebyar och allt annat som behövs för att de ska kunna lämna in en så bra ansökan som möjligt till Mark- och miljödomstolen.

Jokkmokk Iron ser tre tydliga behov som en gruva i Kallak skulle vara med och lösa: den gröna omställningen, tillväxt i regionen och Sverige som föregångsland.
– Världen, Sverige och Jokkmokk är i behov av nya gröna lösningar för att motverka de accelererande klimatförändringar som vi står inför. Här kan en modern och grönare gruvbrytning utan historiska ok, driva på en grön omställning. Vi som bolag och Sverige som gruvnation kan genom innovation och grön produktion visa hur den moderna gruvbrytningen kan fungera, säger Ulla Sandborgh. 

Bedömningen är att gruvan i Kallak/Gállok skulle minska koldioxidavtrycket i traditionell ståltillverkning, förbättra energieffektiviteten och minska avfallet i alla processer för att framställa stål. Och behovet samt efterfrågan av produkten ökar alltmer på marknaden.
– I undersökningarna av hela området uppskattas fyndigheten innehålla 389 miljoner ton järnmineralisering med en järnhalt på 28 procent. Genom anrikning kan halten ökas till ett marknadsledande koncentrat som innehåller 71,5 procent järn. Tillgången på metall och mineral beräknas bli flaskhalsen i klimatomställningen. Vindkraftverk, solpaneler, batterier och elbilar kräver hög tillgång på metaller och mineraler. Samhället kommer att behöva både återvinna allt som finns att återvinna, och samtidigt utvinna ytterligare material. Här hoppas vi kunna bidra.

Jokkmokk Iron har som mål att öppna ett modernt dagbrott som tar avstamp i teknikens framkant och använder all samlad kunskap, erfarenhet och teknik för att realisera ambitionen att bygga världens bästa dagbrott med minsta möjliga påverkan på natur och miljö.
– Det finns stor samlad erfarenhet och kompetens i branschen och i den akademiska forskningen. I vår verksamhet bygger vi nytt från grunden, och det ger oss möjligheten att göra rätt från början. Verksamheten kommer givetvis att tillfälligt förändra naturen men vi kommer att utvinna berget så skonsamt som möjligt och lägger stor vikt vid att redan tidigt i processen planera för det bästa återskapandet av marken efter brytningens slut, avslutar Ulla Sandborgh.

Läs mer på:

Hoppa till verktygsfältet